استقلال اقتصادی

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 13:01
بانک های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت هااستفاده می کنند ثبات قیمت ها زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها و خدماتبه سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم)
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 568 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
استقلال اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 17004

بانک های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت ها
استفاده می کنند. ثبات قیمت ها زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها و خدمات
به سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم). کشورها می کوشند ثبات
قیمت ها را با نگاه داشتن نرخ تورم سالانه بین 1 تا 3 درصد، تحقق بخشند.
بانک های مرکزی می دانند برای این که پول ملی نقش خود را به درستی ایفا کند،
می باید ارزش استاندارد قابل اتکایی داشته باشد؛ باید مقدار ارزش معینی را حفظ
کند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند که مبادلۀ پول با کالاها و خدمات به نفعشان
است، و در آینده نیز پول تقریباً همان ارزش امروز را دارد، مبادله با کارایی صورت
نمی گیرد.
البته، ثبات قیمت ها به معنای تثبیت دستوری قیمت ها نیست، بلکه بدآن معناست که
قیمت ها کم وبیش ثابت می مانند: قیمت بعضی از کالاها و خدمات اندکی افزایش و
2
قیمت پاره ای دیگر کاهش می یابند. استقلال بانک های مرکزی نیز در ارتباط با ثبات
قیمت معنا پیدا می کند: استقلال بانک مرکزی یعنی داشتن اساسنامه ای که در آن
بانک تعهد جدی به تثبیت قیمت ها داشته باشد و آن را دنبال کند.
کنترل تورم یکی از اهداف عمدة سیاست اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلف
است. روش های مؤثر کنترل تورم بی گمان می باید به شناسایی ریشه های تورم در آن
اقتصاد متمرکز شود. مثلاً، اگر دلیل تورم تقاضای مازاد برای کالاها و خدمات است،
آن گاه سیاست دولت به سمت کاهش تقاضای کل متمایل می شود. اگر تورم حاصل
فشار هزینه است، آن گاه قیمت تمام شدة تولید باید کنترل شود تا مشکل کاهش یابد.

بانک های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت هااستفاده می کنند. ثبات قیمت ها زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها و خدماتبه سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم). کشورها می کوشند ثباتقیمت ها را با نگاه داشتن نرخ تورم سالانه بین 1 تا 3 درصد، تحقق بخشند.بانک های مرکزی می دانند برای این که پول ملی نقش خود را به درستی ایفا کند،می باید ارزش استاندارد قابل اتکایی داشته باشد؛ باید مقدار ارزش معینی را حفظکند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند که مبادلۀ پول با کالاها و خدمات به نفعشاناست، و در آینده نیز پول تقریباً همان ارزش امروز را دارد، مبادله با کارایی صورتنمی گیرد.البته، ثبات قیمت ها به معنای تثبیت دستوری قیمت ها نیست، بلکه بدآن معناست کهقیمت ها کم وبیش ثابت می مانند: قیمت بعضی از کالاها و خدمات اندکی افزایش و2قیمت پاره ای دیگر کاهش می یابند. استقلال بانک های مرکزی نیز در ارتباط با ثباتقیمت معنا پیدا می کند: استقلال بانک مرکزی یعنی داشتن اساسنامه ای که در آنبانک تعهد جدی به تثبیت قیمت ها داشته باشد و آن را دنبال کند.کنترل تورم یکی از اهداف عمدة سیاست اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلفاست. روش های مؤثر کنترل تورم بی گمان می باید به شناسایی ریشه های تورم در آناقتصاد متمرکز شود. مثلاً، اگر دلیل تورم تقاضای مازاد برای کالاها و خدمات است،آن گاه سیاست دولت به سمت کاهش تقاضای کل متمایل می شود. اگر تورم حاصلفشار هزینه است، آن گاه قیمت تمام شدة تولید باید کنترل شود تا مشکل کاهش یابد.


مبانی ارتباطات انسانی

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 13:00
وقتی با شخص ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراک فکر و تفاهم اندیشه با اوست ارتباط جریان دوطرفهای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و حقایق میپردازد و
دسته بندی جزوه های درسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 560 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91
مبانی ارتباطات انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری 17004

وقتی با شخص

ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراک فکر و تفاهم اندیشه با اوست.

ارتباط جریان دوطرفهای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و

حقایق میپردازد و از طریق به کار بردن پیامهایی که معنایش برای آنها یکسان است به انجام این

امر مبادرت میورزند و هرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر ارتباط

محسوب میشود، چه فرستنده انسان باشد چه یک دستگاه مکانیکی، ارسطو فیلسوف مشهور، هدف

ارتباط را جستجو برای دستیافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران

میداند، به این صورت که برقرار کنندة ارتباط از هر راه و یا وسیلهای که امکان داشته باشد طرف

مقابل ارتباط یا مخاطب خود را تحت نفوذ در آورده نظر و عقیده خود را به او میقبولاند. پیامها

مستقیماً بین دو طرف مبادله میشود چنین ارتباطی رودر رو است و پیام دهنده و پیام گیرنده در

برابر هم قرار میگیرند و از مقاصد و اهدافشان نیز باخبرند البته در چنین ارتباطی ممکن است

پیامدهنده و یا گوینده شخص واحدی باشد اما مخاطبان تعداد کثیری باشند مانند سخنرانی یک

نفر در جمعی.

دانشمندان مقصود از برقراری ارتباط را موارد زیر میدانند:

-1 شناخت اوضاع و احوال و آشنایی با حوادث و وقایع

-2 ترغیب دیگران به قبول یک فکر و عقیده خاص و اقناع آن

-3 سرگرمی و تفریح

انواع ارتباط

در مقولۀ انواع ارتباط و تقسیمبندی آن میان دانشمندان علوم ارتباطات اتفاق نظری وجود

ندارد و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه شده است اما به طور کلی میتوان به انواع ارتباط زیر

اشاره کرد:

-1 ارتباط خصوصی و بدون واسطه

ارتباطی است رو در رو که طی آن پیام بدون واسطه و مستقیم بین پیام گیرنده و

پیامدهنده مبادله میشود، این نوع ارتباط ویژگیهایی دارد:

الف – فرصت جابجایی پیامگیرنده و پیامدهنده

ب – فرصت تصحیح یکدیگر

3

ج – ارتباط چهره به چهره و عمیق

د – قابل رؤیت بودن آثار پیام

-2 ارتباط جمعی یا عمومی

Massmedia ارتباط جمعی یا عمومی تعبیر جدیدی است که جامعهشناسان برای مفهوم

بکار بردهاند. ارتباط جمعی یا عمومی انتقال اطلاعات با وسایلی چون (روزنامه، کتاب، امواج، رادیو و

تلویزیون و ...) برای گروه کثیر و غیرمحدودی از مردم با سرعت زیاد است و زمینه ارتباط میلیونها و

میلیاردها انسان را فراهم میسازد ارتباط جمعی خاص جوامع تودهای است این گونه ارتباط فاقد

محدودیت زمانی و مکانی است البته امروزه با توسعه و تکمیل تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی مثل

اینترنت بسیاری از محدودیتهای ارتباطی از میان رفته است.

  

 
 
-
 -. */ -. */+!,-. *% &’()
 ! "#$
/9
: +!;5 *&
256!78 3

 #
230
204 !3/,0!1
4<,2=>
3
(>2 

?9
: 5 2, > <>#7 &’ <!
&
7 
(?
 >,
 2=>
3A
8
2B238 235 
@ !

?
2!D>E7 3+!.5’<  ,5 
g
f > C3#7 &

2B
’<,

2B 2=>

!? 


?9
: E7 3+!.5
A
82=>
3 +!< &
7 ,
 #7 <
:> 
2 2F2=!3
’F G ;< A
+! ’3’>3 +!;3 3

?
H<+!<
2B23

L
 > "’<<
:> I3.J2 ,K

 2H
 <’< 3,
 >
#5!,
,0!1-. N.FA
 > 23<3#7 A
J2 !3M2)8,’
 !3P%
2! IO ,K

 <#7 ,K
 <82!IOA
O3
 -. >,
’<5,,
;< 
 -
 A
8
2B230=<,
 2=>

’<
:> I3.J2 ,K

2H
 <’! > 3+!,
g`:Pf3A
#F22H
/ <+!;5 +, +!; 
2 2F*
A
  
3
+!; 2=>’O>
H<’>3A
 !F28 23 > <>

27
 

g I`:2f’<!A
’< P’<> P’<;32=>

4


;%’
@ !
 2=>
3’
#7

8!P,5 #7 
 ’<< +!;7C>2’
#7
8!P
R

2BL 

 77 +!, > ’>3 5 
Q>2 
 > 23<3
,
 &
7 (?TS
 2=>
3
?8,5
9
: +!;5 TU
 <+!;5 +, +!; 
2 2FTV
L 
W<,2F !3E3
3’>3+!<
2B23A
+! 3 3?3 > 8 23
+!3

آتشفشانها

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 12:59
می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد م ذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه دارد تمام پدیدههایی که با فوران تودههای مذاب بستگی دارند، پدیده آتشفشانی می گویند
دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 691 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
آتشفشانها

فروشنده فایل

کد کاربری 17004

می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته ای بوده است که پس از

طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد . این

پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد م ذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای

آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید. این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه

دارد. تمام پدیدههایی که با فوران تودههای مذاب بستگی دارند، پدیده

آتشفشانی می گویند و علمی را که هدف آن بررسی این پدیده هاست با

آتشفشان شناسی می نامند.

به تعری ف دیگر آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن

مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر 3)از درون زمین

به سطح آن راه می یابند . انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی

هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید.

آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در

طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و

تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.

تولید مواد آتش فشانی و پدیده های مؤثر در ایجاد آتشفشان از دوره

پرکامبرین تا عهد حاضر تغییر چندانی نداشته است و آنچه در این راستا

تغییر کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و نحوه بهره گیری از

٣

آنهاست.آتشفشانها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه

شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و

آتشفشان بی شک در کیهان نیز رخ می دهد.


برچسب‌ها: آتشفشانها، مقاله، تحقیق

ادبیات پایداری

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 12:59
عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق واستبداد داخلی، نبود
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 637 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
ادبیات پایداری

فروشنده فایل

کد کاربری 17004

عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و
استبداد داخلی، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون گریزی و قانون ستیزی با پایگاههای قدرت،
غصب قدرت و سرزمین و سرمایه های ملی و فردی و... شکل می گیرند .بنابراین جان مایۀ این آثار با
بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی
در برابر جریانهای ضد آزادی است.
صرف نظر از ویژگیهای کلی این نوع ادبیات، آن چه وجه ممیزة آن از سایر مقوله های ادبی است، در
پیام و مضمون آن نهفته است. بدین معنا که آثاری از این دست اغلب آیینۀ دردها و مظلومیتهای
مردمی هستند که قربانی نظامهای استبدادی شده اند. این آثار ضمن القای امید به آینده و نوید دادن
٢
پیروزی موعود؛ دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم، ستایش آزادی و آزادگی، ارج
نهادن به سرزمین مألوف و شهیدان و جان باختگان وطن را در بطن خود دارند.

عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق واستبداد داخلی، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون گریزی و قانون ستیزی با پایگاههای قدرت،غصب قدرت و سرزمین و سرمایه های ملی و فردی و... شکل می گیرند .بنابراین جان مایۀ این آثار بابیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایستادگیدر برابر جریانهای ضد آزادی است.صرف نظر از ویژگیهای کلی این نوع ادبیات، آن چه وجه ممیزة آن از سایر مقوله های ادبی است، درپیام و مضمون آن نهفته است. بدین معنا که آثاری از این دست اغلب آیینۀ دردها و مظلومیتهایمردمی هستند که قربانی نظامهای استبدادی شده اند. این آثار ضمن القای امید به آینده و نوید دادن٢پیروزی موعود؛ دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم، ستایش آزادی و آزادگی، ارجنهادن به سرزمین مألوف و شهیدان و جان باختگان وطن را در بطن خود دارند.


آئین بهائیت

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 12:58
بنیانگذار این فرقه سید علی محمد شیرازی است که در اول محرم سال 1235 هجری در شیراز متولدشد
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 519 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
آئین بهائیت

فروشنده فایل

کد کاربری 17004

بنیانگذار این فرقه سید علی محمد شیرازی است که در اول محرم سال 1235 هجری در شیراز متولد
شد. پدر او میرزا رضا بزاز شیرازی بود که در اوان کودکی وی زندگی را بدرود گفته بود و سختی ها
و رنجهای سید علی محمد از همین زمان آغاز گشت. پس از مرگ پدر زیر سرپرستی دائی خود سید
علی که پیشه تجارت داشت قرار گرفت. پس از رسیدن به سن بلوغ به آموختن درسهای ابتدایی
فارسی و سپس به فراگرفتن ادبیات فارسی و عربی پرداخت و آنگاه در سلک طلاب علوم دینی
درآمد.
در این مدت کارهای او عادی نبود، بدین طریق که از مردم کناره گرفت و در ریاضت کشی و چله
نشینی و گرفتن ختومات می کوشید. و نیز از ویژگیهای وی خوش نویسی و تند نویسی بود؛ بطوریکه
در این هنر میان مردم مشهور شد و او را خوشنویس ماهری میشناختند. اینها خصوصیاتی است که در
شرح احوال اولیه او ثبت شده است.
بهرحال سیدعلی محمد شیرازی پس از پایان تحصیلات مقدماتی و فراگرفتن اصول ادبیات عرب و
منطق در تجارتخانه دائی خود به امور داد و ستد پرداخت و پس از چندی به همراه دائی خود به
بوشهر رفت و در تجارتخانه دائی خود به کارهای امور بازرگانی اشتغال ورزید.

بنیانگذار این فرقه سید علی محمد شیرازی است که در اول محرم سال 1235 هجری در شیراز متولدشد. پدر او میرزا رضا بزاز شیرازی بود که در اوان کودکی وی زندگی را بدرود گفته بود و سختی هاو رنجهای سید علی محمد از همین زمان آغاز گشت. پس از مرگ پدر زیر سرپرستی دائی خود سیدعلی که پیشه تجارت داشت قرار گرفت. پس از رسیدن به سن بلوغ به آموختن درسهای ابتداییفارسی و سپس به فراگرفتن ادبیات فارسی و عربی پرداخت و آنگاه در سلک طلاب علوم دینیدرآمد.در این مدت کارهای او عادی نبود، بدین طریق که از مردم کناره گرفت و در ریاضت کشی و چلهنشینی و گرفتن ختومات می کوشید. و نیز از ویژگیهای وی خوش نویسی و تند نویسی بود؛ بطوریکهدر این هنر میان مردم مشهور شد و او را خوشنویس ماهری میشناختند. اینها خصوصیاتی است که درشرح احوال اولیه او ثبت شده است.بهرحال سیدعلی محمد شیرازی پس از پایان تحصیلات مقدماتی و فراگرفتن اصول ادبیات عرب ومنطق در تجارتخانه دائی خود به امور داد و ستد پرداخت و پس از چندی به همراه دائی خود بهبوشهر رفت و در تجارتخانه دائی خود به کارهای امور بازرگانی اشتغال ورزید.


برچسب‌ها: آئین، بهائیت، مقاله، تحقیق
( تعداد کل: 18 )
   1       2       3       4    >>