پرسشنامه سلامت روانی 25 سوالی

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 20:21
آزمون سلامت روانی 25 سوالی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
پرسشنامه سلامت روانی 25 سوالی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

آزمون سلامت روانی 25 سؤالی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد


معرفی آزمون

با توجه به گزارشهای مختلف مبنی بر تک بعدی بودن SCL-90-R و توصیه به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجش آسیب روانی عمومی، به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرمها یا اختلالات متعدد، ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیبشناسی روانی عمومی با استفاده از SCL-90-R ضروری به نظر میرسید (نجاریان و داودی، .(1380 این آزمون شامل 25 سؤال 5 گزینهای (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد و بهشدت) است.

اعتبار آزمون

همسانی درونی این آزمون در دختران 0/97 و در پسران 0/98 و به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی 5 هفته در کل نمونه 0/78، در نمونه دختران 0/77 و در نمونه پسران 0/79 بهدست آمد (نجاریان و داودی، .(1380 ضریب اعتبار محاسبه شده برای مقیاس سلامتروان 0/932 بوده است (ریاحی و همکاران، .(1389


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 20:21
آزمون سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

آزمون سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردمعرفی آزمون


این آزمون توسط زارع و امینپور (1390) برای بررسی و اندازهگیری وضعیت سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردید. برای تهیه فرم مقدماتی آزمون سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود ( فرم 52 سؤالی) (جدول (9-3 از آزمونهای GHQ-28، SCL-90-R، MMPI و فرم سلامت روانی تهیه شده توسط مرکز مشاوره وزارت علوم و چند سؤال محقق ساخته برای دانشجویان استفاده شد. سؤالهای آزمون به صورت 2 گزینهای (بله و خیر) است.

اعتبار آزمون


اعتبار بهدست آمده برای ازمون سلامت روانی 52 سؤالی بر روی 436 آزمودنی با روش آلفای کرونباخ 0/858 بهدست آمد که نشان میدهد آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است و میتوان از آن برای تشخیص سلامت روانی و اختلالهای رفتاری دانشجویان جدیدالورود استفاده کرد، اعتبار بهدست آمده برای عاملهای تشکیلإهنده آزمون در جدول 5-3 آورده شدهاند.


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 11:27

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 07:59
مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل به صورت فایل ورد قابل ویرایش در 33 صفحه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

فروشنده فایل

کد کاربری 12227

مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان

سازمان بهداشت جهانیسلامت را به صورت بهزیستی کامل فیزیکی – روانی و اجتماعی تعریف می کند. نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی. سلامت در دیدگاهی کلی نگر از جنبه های روانی – اجتماعی و فیزیکی مورد توجه قرار می گیرد. رابطه آن با محیط نیز در نظر قرار می گیرد. سلامت روان شناختی نیز تعریفی است که دانشمندان روان شناختی و علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روان شناختی متناسب انسان ارائه کرده اند. مفهوم سلامت و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته اند. ارسطو در کتاب اخلاق می گوید: هر انسان به اندازه ای سالم است که توانسته کنشهای بشری را در خود توسعه دهد. از آنجا که بشر بالاترین عملکرد هوش را دارد پس بهترین زندگی، زندگی خردمندانه است و سلامت روانی یعنی نوعی زندگی که استدلال بر آن کاملا حکومت کند. مفهوم طبیعت گرایانه سلامت روانی توسط ارسطو، در قرون وسطی نادیده گرفته شدهمکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

برچسب‌ها: سلامت روانی