مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی

چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 20:28
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 318 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

در فصل دوم پژوهش، به بررسی تاریخچه ­ی تبلیغات بازرگانی و نیز تاریخچه ­ی تبلیغات محیطی در جهان و ایران پرداخته ­ایم. سپس پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه ­ی تبلیغات محیطی و نقش ارزش­ های فرهنگی در این تبلیغات را بررسی کرده ­ایم. پس از آن ادبیات و مفاهیم پژوهش را بسط داده ­ایم و در نهایت دیدگاه ­های علمی و نظریه های مرتبط با رسانه­ ها و تبلیغات را آورده و بر اساس آن­ ها به تدوین چارچوب نظری پرداخته ­ایم.

2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه ­ی پژوهش در جهان و ایران:

2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان

آﮔﻬﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮن­ ها ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎم ­رﺳﺎﻧﺎن، ﻣﺒﻠّﻐـﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺒﻠﯿﻎ از آن ­جا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻫﻤﯿـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ­ی ﮐـﺎﻻ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد. ﻣﺒﺎدﻟﻪ­ی ﮐﺎﻻ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣـﺎزاد ﺗﻮﻟﯿـﺪات (ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ و...) ﺑﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﯿﺮه ﺑـﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از روش ­های ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ (باهنر و همایون، 1388: 43).

تبلیغاتی که به فروش کالاها و اجناس مرتبط است، گذشته ­ای به قدمت دوران ماقبل تاریخ دارد. چنان­ که برخی غارنگاره ­ها به سازندگان اشیای ابتدایی نسبت داده شده است، اما می ­توان گفت این تبلیغات همگام با رشد جوامع و تکوین ارتباطات انسانی با به­ کارگیری علائم تجاری یا استفاده از نشانه­ های دیواری و یا استخدام جارچی­ های شهری توسعه یافته است. با این حال کشف گوتنبرگ[1] در سال 1450 میلادی را باید نقطه عطف این روند دانست، چرا که این اختراع تبلیغات بازرگانی را چون بسیاری از حوزه ­های دیگر تحت تأثیر قرار داد. این کشف، انقلاب عظیمی در تبلیغات چاپی ایجاد کرد و صنعتی به ­وجود آورد که اگرچه به کندی پیش رفت، اما به تدریج در اروپا با اقبال و توجه فراوانی روبرو شد (اربابی، 1350: 59).

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ­ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ. ‫در یک ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺗﺠﺎری را دارای ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:

‫1. ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ

‫2. ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی ﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ: در اﯾﻦ دوره، اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺸﺖ ﺑـﻪ­ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨـﯽ اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪ.

‫اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ و اﻧﺘـﺸﺎر ‫آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

‫3. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﻮع آن و ﻧﯿـﺰ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ، اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺰو ﺿـﺮورﯾﺎت ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪ.

‫4. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم، ﻓﻨﻮن و ﻇﻬﻮر اﺧﺘﺮاﻋـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﮕﺎرش، روش ﻃﺮاﺣﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آﮔﻬـﯽ ﺑـﻪ‫ﺷﺪت ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ و اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

‫5. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت: در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣـﺪون ﺷـﺪ و ﻣﯿـﺎن­ رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳـﺖ، ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋه­ ای ﯾﺎﻓـﺖ.


[1]. Gutenberg

[2].Sisroخرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.