چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 20:31

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی

چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 20:28
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 318 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

در فصل دوم پژوهش، به بررسی تاریخچه ­ی تبلیغات بازرگانی و نیز تاریخچه ­ی تبلیغات محیطی در جهان و ایران پرداخته ­ایم. سپس پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه ­ی تبلیغات محیطی و نقش ارزش­ های فرهنگی در این تبلیغات را بررسی کرده ­ایم. پس از آن ادبیات و مفاهیم پژوهش را بسط داده ­ایم و در نهایت دیدگاه ­های علمی و نظریه های مرتبط با رسانه­ ها و تبلیغات را آورده و بر اساس آن­ ها به تدوین چارچوب نظری پرداخته ­ایم.

2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه ­ی پژوهش در جهان و ایران:

2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان

آﮔﻬﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮن­ ها ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎم ­رﺳﺎﻧﺎن، ﻣﺒﻠّﻐـﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺒﻠﯿﻎ از آن ­جا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻫﻤﯿـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ­ی ﮐـﺎﻻ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد. ﻣﺒﺎدﻟﻪ­ی ﮐﺎﻻ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣـﺎزاد ﺗﻮﻟﯿـﺪات (ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ و...) ﺑﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﯿﺮه ﺑـﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از روش ­های ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ (باهنر و همایون، 1388: 43).

تبلیغاتی که به فروش کالاها و اجناس مرتبط است، گذشته ­ای به قدمت دوران ماقبل تاریخ دارد. چنان­ که برخی غارنگاره ­ها به سازندگان اشیای ابتدایی نسبت داده شده است، اما می ­توان گفت این تبلیغات همگام با رشد جوامع و تکوین ارتباطات انسانی با به­ کارگیری علائم تجاری یا استفاده از نشانه­ های دیواری و یا استخدام جارچی­ های شهری توسعه یافته است. با این حال کشف گوتنبرگ[1] در سال 1450 میلادی را باید نقطه عطف این روند دانست، چرا که این اختراع تبلیغات بازرگانی را چون بسیاری از حوزه ­های دیگر تحت تأثیر قرار داد. این کشف، انقلاب عظیمی در تبلیغات چاپی ایجاد کرد و صنعتی به ­وجود آورد که اگرچه به کندی پیش رفت، اما به تدریج در اروپا با اقبال و توجه فراوانی روبرو شد (اربابی، 1350: 59).

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ­ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ. ‫در یک ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺗﺠﺎری را دارای ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:

‫1. ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ

‫2. ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی ﻇﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ: در اﯾﻦ دوره، اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺸﺖ ﺑـﻪ­ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨـﯽ اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪ.

‫اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ و اﻧﺘـﺸﺎر ‫آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

‫3. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﻮع آن و ﻧﯿـﺰ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ، اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺰو ﺿـﺮورﯾﺎت ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪ.

‫4. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم، ﻓﻨﻮن و ﻇﻬﻮر اﺧﺘﺮاﻋـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﮕﺎرش، روش ﻃﺮاﺣﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آﮔﻬـﯽ ﺑـﻪ‫ﺷﺪت ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ و اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

‫5. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت: در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل اﻃﻼع ­رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣـﺪون ﺷـﺪ و ﻣﯿـﺎن­ رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳـﺖ، ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋه­ ای ﯾﺎﻓـﺖ.


[1]. Gutenberg

[2].Sisroخرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات دینی

چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 20:27
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات دینی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات دینی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه :

در گذشته آگهی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامه مردم به کار می رفت که به اشکال مختلف از جمله «جارزدن» در اماکن عمومی، «نصب اعلانات دولتی» در معابر و یا «چاپ آگهی» در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیای امروز که عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته، بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطلع کردن مردم از تازه های تولید است و تبلیغات،کوششی کم و بیش نظامند برای تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرشها و یا رفتارهای دیگران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات ، پلاکاردها، بناهای یادبود، موسیقی، لباس، آرایش مو، نشانه ها، طرح های روی سکه ها، تمبرهای پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفت و گوهای معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید به نسبت بالا بر هدفمندی و قابلیت نفوذ فعالیتهای تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال می کند و برای دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بخشها و نمادها به گزینش می پردازد و راه و روشی را برمی گزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.

امروزه تبلیغات جزء لاینفک اجتماع در کشورهای توسعه یافته و جهان سوم بشمار می رود و ریشه های نفوذ تبلیغات را می توان در همه عرصه های زندگی بشر امروز اعم از: هنر، فن آوری، تولید و حتی سیاست و ... دید. تبلیغات یک ابزار مهم ارتباطی و ترویجی است و یکی از مهمترین ابزارها برای تأثیرگذاری بر رفتار خریداران احتمالی می باشد.گستره وسیعی از نهادها، مؤسسات و شرکتها، از شرکتهای بزرگ چند ملیتی تا خرده فروشی های کوچک، جهت ارائه نگرش یا سیاست ها و یا به فروش رساندن کالاها و محصولات خود بر تبلیغات تکیه دارند .

افزایش روز افزون هزینه های تبلیغاتی مؤسسات و شرکتها نشان دهنده افزایش اهمیت تبلیغات می باشد. هر یک از ما روزانه خواسته یا ناخواسته در معرفی حجم عظیمی از تبلیغات هستیم . بنابراین شناخت علمی و صحیح تبلیغات و انواع آن و نقش ها و شیوه های تبلیغاتی لازم و ضروری به نظر می رسد .

تبلیغات به این مفهوم است که توجه مخاطب هدف به یک پیام خاص جلب شود، که توسط تبلیغ کننده یا همان منبع پیام ارائه می شود. در این مفهوم، تبلیغات جلب توجه افراد به سمت محصولات، خدمات و ایده های شرکت و یا مؤسسات می باشد. امروزه کارکرد تبلیغات در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به شدت اهمیت یافته و این موضوع نیز مؤکد اهمیت علم تبلیغات است .خرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری و درگیری های دسته جمعی

چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 20:27
مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری و درگیری های دسته جمعی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری و درگیری های دسته جمعی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه:

تحقیق در بستری از آگاهی و معلومات گذشته برای کشف مجهولات انجام می شود. ادبیات و مبانی نظری تحقیق، محقق را در جریان یافته­ های دیگران و نظریات مرتبط با مسأله تحقیق قرار می­ دهد. به این وسیله محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدا می­ کند و بر اطلاعات ­او در زمینه­ موضوع مورد مطالعه افزوده می ­شود. مبانی نظری، دید محقق را نسبت به جنبه­ های مختلف موضوع باز کرده، تکیه ­گاه محکمی برای استدلال منطقی در زمینه موضوع، در اختیار او قرار می ­دهد. بنابراین مطالعه ادبیات تحقیق، یکی از مراحل مهم در فرایند انجام تحقیق علمی است (حافظ نیا، 1381).

این فصل بر اساس مقدمه و بیان مسئله که در فصل یک آمده است، بنا نهاده شده است. هدف از این فصل این است که بررسی ادبیات تحقیق در زمینه هایی که تحقیق به آن توجه داشته است صورت گیرد، تا خواننده با آن آشنا گردد. مطالعات مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز امکان تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به تحقیقات پیشین را به محقق می­ دهد. در گام بعدی، محقق خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیده هایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند (رفیع پور،1382)، به همین دلیل در این بخش ابتدا مفهوم نزاع و نزاع دسته جمعی تبیین می­ شود. بعد عوامل موثر در نزاع دسته جمعی و ابعاد آن توضیح داده می شود سپس به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد نزاع پرداخته می شود.خرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

مبانی نظری و پیشینه برنامه های پزشکی تلویزیون و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی

چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 20:27
مبانی نظری و پیشینه برنامه های پزشکی تلویزیون و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
مبانی نظری و پیشینه برنامه های پزشکی تلویزیون و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

تاریخچه موضوع در جهان و ایران

امروزه متوجه به مسایل ذهنی و عینی در زمینه احساس رفاه و آسایش، اهمیت زیادی پیدا کرده است. واژه های طول عمر و درمان با بهداشت و سلامتی پیوند دارد و باید به همان اندازه که به آن دو اهمیت داده می شود، به بهداشت و سلامتی نیز توجه کرد. بهداشت و سلامتی یک جزء ذهنی از رفاه است. شاید بتوان مجموعه ای از رفاه جسمی، روانی را که شخص یا گروهی از افراد درک می کنند تعریف مناسبی از بهداشت و سلامتی دانست.

سرآغاز توجه نوین به سلامتی به تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 از سلامتی برمی گردد. این سازمان سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روحی، روانی،اجتماعی و نه فقدان بیماری تعریف کرده است. از دهه 1970 توجه به مفهوم سلامتی بیش از پیش گردید(جوی وگوردون[1]، 2002(

تاریخچه تحقیق در سلامتی به تحقیقات جامعه شناختی باز می گردد. به طور کلی تحقیق درباره بهداشت و سلامتی از دهه 1960 به دنبال نهضت بیمارستان زدایی آغاز شد و در توانبخشی کاربرد عمده ای پیدا کرد ( یکی از اهداف دیرینه بشریت، جستجو و تلاش برای زندگی بهتر و ارتقاء زندگی بهتر بوده است. این واقعیت را می توان در لابلای اسناد تاریخی و همچنین نوشته های ادیان و شعرا و فیلسوفان به وفور مشاهده نمود. اهداف و آرزوهای انسان ها در داستان های اقوام و ملل در زبان های گوناگون متجلی گردیده است و از سوی دیگر افکار فلاسفه و دانشمندان را به خود معطوف نموده است.

جنبه دیگری که در مفهوم سلامتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که، آیا باید استنباط فرد را به عنوان عامل تعیین کننده در تعریف بهداشت و سلامتی در نظر گرفت یا خیر؟ اینکه فرد تنها مرجع معتبر برای ارزیابی سلامتی خود می باشد، به طور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

ارزیابی شخصی از تجارب زندگی خود فرد قابل بررسی می باشد. قضاوت شخصی بدین جهت عامل تعیین کننده می باشد، زیرا افراد مختلف برای چیزهای مختلفی ارزش قائل می باشند.

بهداشت را می توان یک جزء از رفاه دانست که به عنوان یک شاهد برای سلامت مطرح شده است و به همین منظور سازمان ها، دولت ها و همچنین صاحب نظران، عموم تلاش ها را به منظور اندازه گیری سلامتی به عرصه بررسی گذاشته اند. به گونه ای که می توان گفت یکی از پرطرفدارترین ارزیابی در سال های اخیر بررسی سلامتی در جوامع مختلف بوده است.

ارائه تعریفی قابل قبول به طور عام از کیفیت یا تنظیم شاخص هایی برای اندازه گیری و ارزیابی کیفیت زندگی دشوار به نظر می رسد، زیرا این مفهوم علاوه بر رساندن شرایطی عینی، نمایشگر احساسات درونی و ذهنی می باشد. متأسفانه بسیاری از افراد، کارکنان مراقبت های بهداشتی و محققین این واژه را بدون تعریف به کار می برند. اما مؤلفین و محققین زیادی برای تعریف سلامتی تلاش کرده اند.

وقتی بحث از سلامتی به میان می آید، توافق ادراکی در بین متخصصین وجود دارد که این مفاهیم شامل ابعاد مثبت و منفی می باشد و یک مفهوم چند بعدی است که شامل مواردی چون وضعیت بهداشتی و امیدواری به زندگی و بهتر بودن را دارد که این ابعاد را می توان در موارد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خلاصه نمود.

در ابتدا سلامتی بیشتر به شاخص های مادی داده می شد در اواخر دهه 1950 این مفهوم توسط فردی به نام « جی . کی . گالبریث[2] » دوباره تعریف شد و علاوه بر توجه به ارزش های مادی، ارزش های غیر مادی موجود در حوزه های محیطی و اجتماعی نیز در آن لحاظ گردید. (میلر ،1984)

در حوزه های پزشکی، جنبه های اجتماعی مرتبط با سلامت 1948 میلادی و بعد از آن که « سازمان بهداشت جهانی » سلامت را به عنوان « نه تنها نبود ناتوانی و مریضی، بلکه همچنین رفاه اجتماعی، روانی و جسمانی » تعریف کرد معرفی شده بود.


[1] -Joye& Gordon

[2] . J. K. Galbraithخرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

( تعداد کل: 288 )
   1       2       3       4       5       ...       58    >>